Voor deze site is het volgende statement van toepassing


PRIVACYVERKLARING VAN H.S.V. “ Het Snoekje “ Maurik
H.S.V. “ Het Snoekje “ is gevestigd te Maurik en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156215. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens H.S.V. " Het Snoekje " en Sportvisserij Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 H.S.V. “ Het Snoekje “verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van onze vereniging.
b.een product of dienst afneemt bij ons of Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 H.S.V. “ Het Snoekje “ verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies. 

1.3 H.S.V. “ Het Snoekje “ Maurik en Sportvisserij Nederland kunnen deze gegevens gebruiken om:
•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
•handhaving. 

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met H.S.V. “ Het Snoekje “ via telefoonnummer 0344-692939 of per e-mail: d.van.lith1@kpnplanet.nl of
Sportvisserij Nederland via telefoonnummer 030 – 605 84 00 of per e-mail: info@sportvisserijnederland.nl 
voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop H.S.V. “ Het Snoekje en Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is

3.2H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland kunnen uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2H.S.V. “ Het Snoekje “ en Sportvisserij Nederland verstrekken uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Maurik, April 2018.