jaarvergadering 2018

terug naar overzicht

Zaterdag, 24 maart 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING Gehouden op 23 maart 2018 in Clubhuis “ De Jong ”

 Aanwezig 5 bestuursleden + 5 leden. 
Waarvan 3 ereleden.

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering, waarna hij 1 min. stilte vraagt voor de ons ontvallen leden

Hierna volgt het verslag van de kascontrole:
De kascontrole bestond dit jaar uit: Dhr. R. Westerlaken en Dhr. J. van Zetten.Beide heren waren met kennisgeving afwezig.
De leden hebben het getekende kasboek gecontroleerd.
Ze kwamen tot de conclusie dat alles er prima uitzag en gaven hierbij de goedkeuring van de kascontrole. 
Er is een nieuwe kascontrole nodig. Beide heren waren een noodgreep omdat vorig jaar niemand aanwezig was om deze taak op zich te nemen. Heren, bedank hiervoor.

De nieuwe kascontrole bestaat uit: Dhr. H. de Vries en dhr. W. Boelhouwer.

Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is: Dhr L. Onink

Er heeft zich 1 kandidaat aangemeld: Dhr. J. Arisse.
Dhr. L. Onink is herkozen met toevoeging van Dhr. J. Arisse.
We moeten nog wel op zoek naar 1 bestuurslid.

Verslag van de secretaris: 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het verslag van de secretaris dat iedereen voor aanvang  van de vergadering heeft kunnen lezen. 
Hierover waren geen vragen en het verslag is goed gekeurd.


Verslag van de penningmeesteres:
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het financiële verslag, dat ook iedereen heeft kunnen lezen. 
Hierover waren geen vragen en het verslag is goed gekeurd.

                                                                             PAUZE

Huldiging jubilaris:
Dhr. J. Arisse is 50 jaar lid van de vereniging. Hij werd door de voorzitter gehuldigd als erelid. 

Rondvraag: van dhr. R. van Meenen: 
Het water bij het gemeentehuis is dat allemaal vrij toegangkelijknom te vissen?

Wij zijn al een jaar bezig om hier antwoord op te krijgen maar zowel de Federatie als de gemeente kunnen ons hierover nog steeds geen antwoord geven. De politie zeg dar we er mogen vissen, er staan nergens geen borden: verboden te vissen. We blijven bellen om hier een antwoord op te krijgen. Tot die tijd blijven we er vissen.

 De voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder veel visplezier.

BESTUUR H.S.V. “ HET SNOEKJE ” per 23-03-2018

Voorzitter:                                              L. Onink
Secretaris:                                             D.W.J. van Lith
Penningmeesteres:                               M.G. van Lith-Schimmel
Overige bestuursleden:                         C.van Eck
                                                               P.J. Timmer 
                                                               J. Arisse